Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN tulpbedden.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de overeenkomsten, met inbegrip van de overeenkomst op afstand alsmede elk aanbod en elke (rechts)handeling waaruit een zodanige overeenkomst op afstand kan voortvloeien, (waaronder valt elke wijziging of aanvulling op een overeenkomst alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief deze voorwaarden en de eventuele overige specificaties en voorwaarden als toepasselijk op de overeenkomst) van tulpbedden.nl , hierna te noemen: tulpbedden.nl , en iedere overeenkomst tussen tulpbedden.nl  en een klant, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarop tulpbedden.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Van een overeenkomst op afstand is sprake indien in het kader van een door tulpbedden.nl  georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand, derhalve zonder dat de klant en (medewerkers van) tulpbedden.nl  in elkaars persoonlijke aanwezigheid hebben verkeerd.
1.3 De overeenkomst tussen de klant en tulpbedden.nl  komt tot stand wanneer de klant langs telefonische of elektronische weg een order heeft doorgegeven aan tulpbedden.nl en haar medewerkers.

Artikel 2 Offertes
2.1 De door tulpbedden.nl  gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig voor de duur van twee weken, tenzij schriftelijk anders aangegeven. In een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en gesteld in Euro.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Door tulpbedden.nl getoonde aanbiedingen binden tulpbedden.nl  niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, welke order eerst definitief tot een overeenkomst tussen partijen leidt nadat tulpbedden.nl  de betreffende order schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd en daaraan uitvoering geeft. tulpbedden.nl  zal alsdan de prijs in rekening brengen die conform de meest actuele prijslijst van tulpbedden.nl wordt gehanteerd. tulpbedden.nl streeft ernaar dat de prijs-bestellijst de meest recente prijzen vermeld staan, maar behoudt zich het recht voor van de getoonde prijs af te wijken, meer in het bijzonder indien de getoonde prijzen vanwege technische storing of toedoen van derden niet overeenstemmen met de meest actuele prijslijst als door tulpbedden.nl  gehanteerd. tulpbedden.nl  zal in voorkomend geval de klant informeren. De klant zal alsdan het recht kunnen inroepen de overeenkomst te ontbinden. Indien niet binnen 8 dagen na kennisgeving door tulpbedden.nl van dit recht gebruik is gemaakt, zal tulpbedden.nl  uitvoering geven aan de overeenkomst conform het bepaalde in dit artikel.
3.2 Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hiervoor bepaalde, voorts tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van enig aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant het aanbod langs elektronische of telefonische weg heeft aanvaard, dient deze alsnog te bevestigen aan tulpbedden.nl middels een email. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de tulpbedden.nl de overeenkomst ontbinden.
3.3 Los van het voorgaande kan tulpbedden.nl producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar tulpbedden.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 4 Levering
4.1 Levering geschiedt af magazijn van tulpbedden.nl Rotterdam te Nederland of enige andere ter zake door tulpbedden.nl aangewezen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 De klant is verplicht de zaken die zijn gekocht af te nemen op het moment van levering. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren producten zal op de klant overgaan op het moment van levering. Indien afname wordt geweigerd zullen de zaken voor rekening en risico van de klant worden opgeslagen. Al de aldus ontstane aanvullende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de opslagkosten, zijn voor rekening van de klant. 
4.3 Indien op enig moment bij tulpbedden.nl gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, heeft tulpbedden.nl het recht, alvorens (verder) te presteren, van de klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die tulpbedden.nl, al dan niet opeisbaar van de klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van tulpbedden.nl
4.4 Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, is tulpbedden.nl gerechtigd om iedere verdere levering van goederen dan wel diensten te weigeren totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.


Artikel 5 Levertijd
5.1 Levertijden worden door tulpbedden.nl bij benadering en naar beste weten opgegeven, maar zijn voor tulpbedden.nl niet bindend. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant eerst recht op ontbinding van de overeenkomst nadat tulpbedden.nl schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gesteld en er binnen deze termijn alsnog niet is geleverd. De klant zal alsdan geen recht kunnen doen gelden op enige schadevergoeding, behoudens voor zover enige wettelijke bepaling daarin voorziet, of niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voorvloeiend uit de overeenkomst.
5.2 In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde opgegeven vermoedelijke leveringsdatum, zal tulpbedden.nl de klant hierover informeren. 
5.3 De door tulpbedden.nl opgegeven vermoedelijke levertijd vangt aan op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de klant door tulpbedden.nl schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door tulpbedden.nl van de klant  zijn ontvangen.
5.4 Met inachtneming van het geen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal tulpbedden.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform dit artikellid zal tulpbedden.nl het bedrag dat de klant betaald heeft, indien hier sprake is van vooruit betaling, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.5 tulpbedden.nl heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. In geval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn. 

Artikel 7 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, etc.
7.1 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, modellen of monsters worden door tulpbedden.nl slechts bij wijze van aanduiding aan de klant verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van de afbeelding, de tekening, de maat- en gewichtsopgaven, het model of het monster afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat geleverd zal worden conform de verstrekte gegevens.

Artikel 8 Garantie
Vraag hier voor naar de klanten service tulpbedden.nl, afhankelijk van het soort product, kwaliteit en materiaal wordt deze nader bepaald.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Al de door tulpbedden.nl geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de met tulpbedden.nl gesloten overeenkomsten (van welke aard dan ook) is nagekomen. Het hier bedoelde eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in dit artikel bedoelde overeenkomst, daaronder begrepen vorderingen tot schade vergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten alsmede boeten en dwangsommen.

Artikel 10 Gebreken / klachttermijnen
10.1 De klant dient de gekochte zaken bij aflevering nauwkeurig te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, namelijk:
- Of de juiste zaken zijn geleverd;
- Of de afgeleverde zaken wat betreft aantal overeenstemmen met het op de begeleidende vrachtbrief vermelde aantal.
10.2 Als zichtbare gebreken aan de verpakking of tekorten worden geconstateerd, dan dient de klant die zichtbare gebreken of tekorten direct bij levering telefonisch en aansluitend schriftelijk aan tulpbedden.nl te melden binnen maximaal 2 werkdagen na aflevering.
10.3 Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik van de desbetreffende product(en) onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
10.4 tulpbedden.nl is niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek, indien de klant in gebreke blijft ter zake het in dit artikel onder leden 1 tot en met 3 bepaalde. 

Artikel 11 Incassokosten
11.1 Indien de klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen en na aanmaning niet binnen 14 dagen het verschuldigde heeft voldaan, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In elk geval is de klant, met een minimum van € 40,--, over de eerste € 2.500,-- 15% en over de volgende € 2.500,-- 10% verschuldigd. Indien tulpbedden.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van tulpbedden.nl is immer beperkt tot vergoeding van schade van maximaal de factuurwaarde van het door tulpbedden.nl aan de klant geleverde waarvoor de aanspraak is ontstaan.  In geen geval zal de totale vergoeding van schade meer bedragen dan het geen wat tulpbedden.nl heeft geleverd. (niet meer dan factuur bedrag) 
12.2 Aansprakelijkheid van tulpbedden.nl voor schade is uitgesloten, welke door klant is veroorzaakt en of is ondervonden door verkeerd gebruik van geleverde goederen. Alle schade en kosten welke is ontstaan door onrechtmatig gebruik van geleverde goederen zijn voor de rekening van de klant.


Artikel 13 E-mailberichten
13.1 Een e-mailbericht kan in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met een schriftelijke verklaring.
13.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van tulpbedden.nl dwingend bewijs opleveren.
13.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 14 Telecommunicatiefaciliteiten
14.1 De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient, is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Indien tulpbedden.nl  zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal, indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, tulpbedden.nl voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk zijn, onverlet de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, alleen indien en voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomprovider en behoudens enige wettelijke grondslag op grond waarvan tulpbedden.nl schadeplichtig kan worden geacht. 

Artikel 15 Materialen en digitale informatie
15.1 Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan de klant ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van de klant aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de consument aan al zijn verplichtingen jegens tulpbedden.nl zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de klant. Hetzelfde geldt voor de consument ter zake van materialen en digitale informatie van tulpbedden.nl, voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 20 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
20.1 Op elke overeenkomst tussen tulpbedden.nl en de klant is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. Alle geschillen die in verband met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de gevoegde rechter van de Rechtbank.

 

Powered By OpenCart
Tulp bedden © 2019